Poplatky

Poplatky v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předšk. vzdělávání ve znění pozdějších změn se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání

Od 1.9.2019 pro školní rok 2019/2020 takto:

  1. Plátcem úplaty – školného je rodič dítěte, které je zapsáno k docházce do MŠ nebo je zákonný zástupce
  2. Úplata je stanovena na 400,- Kč / měsíc
  3. Úplata je hrazena trvalým příkazem na účet MŠ č.ú.: 20108-325560399/0800, var.symbol: 996 a s uvedením jména a příjmení dítěte do zprávy pro příjemce, a to nejpozději k 15. dni v daném měsíci!
  4. Předškolní vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (povinné předškolní vzdělávání)
  5. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky v hmotné nouzi (další viz. §6 vyhl. 14/2005 Sb.) a prokáže tuto skutečnost platným potvrzením
  6. Na období letního prázdninového provozu se úplata – po dohodě se zřizovatelem MŠ úměrně snižuje
  7. V případě, že školné nebude opakovaně uhrazeno v termínu, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání

Platba stravného

Celodenní stravné: 35,- Kč
Celodenní stravné pro děti s OPŠD (odklad povinné školní docházky): 38,- Kč

Zákonný zástupce musí v MŠ nahlásit své číslo účtu (viz. přihláška ke stravování) a ve své bance požádat o povolení k inkasu na účet MŠ č.ú. 100236301/0800 minimálně v částce 800,- Kč na 1 dítě.
Inkaso je prováděno k 15. dni v měsíci

Nepřítomnosti dítěte je potřeba nahlásit prostřednictvím pí. učitelky první den absence, nejpozději do 8 hodin, jinak je účtováno stravné v plné výši!

Zavřít