"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská

Mateřská škola  

Velíšská 966, Vlašim

tel.č. 317 842 377

IČO: 70944784

 

hodiny

Poplatky

MŠ Velíšská / Poplatky

Poplatky v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších změn a

vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předšk. vzdělávání ve znění pozdějších změn

se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání

od 1.9.2018 pro školní rok 2018/2019 takto:

 

1. Plátcem úplaty – školného je rodič dítěte , které je zapsáno k docházce

    do Mš nebo jeho zákonný zástupce.

 

2. Úplata je stanovena na 400,-Kč / měsíc.

 

3. Úplata je hrazena trvalým příkazem na účet Mš  č. 20108-325560399/0800,

    VS 966 a s uvedením jména a příjmení dítěte do zprávy pro příjemce,

    a to nejpozději k 15.dni v daném měsíci !

 

4. Předškolní vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku

    šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku 

    ( povinné předškolní vzdělávání ).    

   

5. Osvobozen od úplaty bude  zákonný zástupce dítěte, který pobírá

    dávky v hmotné  nouzi ( další viz §6 vyhl. 14/2005 Sb.) a prokáže tuto   

    skutečnost platným potvrzením.

 

6. Na období letního prázdninového provozu se úplata – po dohodě

    se zřizovatelem Mš – úměrně snižuje. 

 

7. V případě, že školné nebude opakovaně  uhrazeno v termínu, může

    ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 

Platba stravného

Celodenní stravné :  35,-Kč

                                      38,-Kč - děti s OPŠD (odklad povinné školní docházky)

 

Zákonný zástupce musí v Mš nahlásit své číslo účtu ( viz přihláška ke stravování)

a ve své bance požádat o povolení k inkasu na účet Mš č. 100236301/0800 minimálně 

v částce 800,-kč na 1dítě.

Inkaso je prováděno k 15.dni v měsíci. 

 

Nepřítomnost dítěte je potřeba nahlásit (prostřednictvím pí. učitelky) první den absence,

nejpozději do 8 hodin, jinak je účtováno stravné v plné výši !

 

vytvořilo Anawe