Projekty EU

Digitalizujeme školu

Projekt Školka hrou

Projekt Hrajeme si na zahradě MŠ Velíšská

V roce 2023 byl v 7. Výzvě MAS Blaník z Programu rozvoje venkova podpořen projekt Hrajeme si na zahradě MŠ Velíšská. V témže roce byl v rámci projektu na zahradu MŠ Velíšská umístěn nový dvouvěžový herní prvek se skluzavkou a sada odpadkových košů na třídění odpadu. Na tento projekt byla MŠ Velíšská z Programu rozvoje venkova přiznána dotace ve výši 186 126 Kč. Díky projektu došlo ke zlepšení herních možností pro děti navštěvující MŠ a také k usnadnění třídění odpadu vzniklého během jejich pobytu na zahradě.

Projekt EU personální podpory

Název projektu: „Mateřská škola Velíšská Vlašim III.“
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021691
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2023
Délka realizace projektu: 24 měsíců
Výše podpory: 414 963,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na: personální podpora, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/ žáků a veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede  k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projekt EU personální podpory

Název projektu: „Personální podpora – MŠ Vlašim“
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012779
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021, projekt prodloužen do 31. 12. 2021
Délka realizace projektu: 24 měsíců
Výše podpory: 704 981,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj  pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/ žáků a veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování

Vybrané aktivity:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/ mentoringu/ koučinku
Cílem aktivity je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize/ mentoringu/ koučinku.
Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede  k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmýšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání
Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.