Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Velíšská

Podle § 34 ods.2 zákona 561/2004 Sb. ředitelka mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem školy termín zápisu pro školní rok 2019/2020:6.5.2019 a 7.5.2019 od 9-15 hod.Přihlášky a evidenční listy k zápisu je možno vyzvednout na Dni otevřených dveří 24.4.2019 9 – 11 hod. a 14:15 – 16:00 hod.

Zákonný zástupce má povinnost:
dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit
prokázat se platným občanským průkazem, předložit rodný list dítěte, potvrzení o
trvalém pobytu, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným
překladem
odevzdat řádně vyplněnou žádost o přijetí
odevzdat řádně vyplněný evidenční list dítěte a potvrzení od lékaře
Do Mš budou přijímány pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají
doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo že se nemohou očkování zúčastnit pro trvalou
kontraindikaci (§50 zák. č.258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

O přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy do 30 dnů v souladu s ustanovením
§ 34; § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Dokumenty ke stažení

Pozor evidenční list nutno vytisknout oboustranně!

Zavřít