DŮLEŽITÉ!!!

POKYN ZŘIZOVATELE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTEM VLAŠIM

 

Provoz mateřských škol zřizovaných městem Vlašim nebude v současné době omezen ani přerušen.

Do prostor mateřské školy, včetně zahrady, vstupují zákonní zástupci dítěte nebo jiná pověřená osoba pouze s rouškou či jiným zakrytím úst a nosu. Jsou povinni dodržovat 2 metry rozestupy, neshlukovat se, a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy.

Vstup rodičů a jiných oprávněných osob s dětmi do šaten, potažmo do budovy mateřské školy bude nastaven dle pokynu ředitelky dané mateřské školy s ohledem na personální možnosti, stavební dispozice mateřské školy a vzhledem k různému počtu dětí, tříd a jejich věkové skladbě v jednotlivých mateřských školách.

Při vstupu do budovy zákonný zástupce, jiná pověřená osoba i dítě použije dezinfekci na ruce.

Zaměstnanci mateřské školy při kontaktu s rodiči, popř. jinými pověřenými osobami, mají rovněž nasazenou roušku či jinak zakrytá ústa a nos.

Zaměstnanec mateřské školy je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) nebo má zvýšenou teplotu.

Zaměstnanci mateřské školy, zákonní zástupci či jiné oprávněné osoby a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 

Vzhledem k tomu, že veškerá vyhlášená opatření se snaží o snížení sociálních kontaktů a tím i pokles případů nemoci Covid – 19, rádi bychom k tomuto přispěli i my. Žádáme Vás tedy, vážení rodiče, pokud máte možnost, o zvážení docházky dítěte do mateřské školy, zvláště pak pokud jde o rodiče, kteří nejste v této době v pracovním poměru, jste doma na rodičovské či mateřské dovolené apod. Dojte tím k omezení možnosti nákazy, jejímu dalšímu šíření a zároveň předejdeme případným  problémům s personálním zabezpečením provozu MŠ.

 

 

Ve Vlašimi, dne 14.10.2020                                                                    Mgr. Luděk Jeništa, starosta města